SafeNetwork открий новия интернет

Консенсус и кворум

Групата на Трезорите управляваща Секция винаги ще се опитва да постигне консенсус помежду си за всяко състояние или действие. Те също така „подписват групово” съобщения, които пътуват из по-широката мрежа, така че други Трезори в други групи да могат криптографски да проверяват всяко съобщение и действие. Тези групови подписи се съхраняват в Датачейн (верига от данни), която е защитена и се поддържа от всички Трезори в групата. Всички събития, като например образуването на групата, разделянето и сливането се записват и се съхраняват по този начин.

За да се случи нещо в мрежата, например съхраняване на късове данни на мрежовия адрес, групата от Трезори отговорна за този адрес трябва да реши че действието е законно и валидно. Ако размерът на изисквания кворум (например, 5 от 8 Трезори) се достигне, действието ще продължи. Запис на всички такива събития се пази в контейнер, който се нарича Датачейн („верига от данни”). Всеки нов Трезор, който се присъединява към групата, може да прочете веригата от данни. Групите, също така споделят информация относно събитията и настоящото състояние на други групи, които се намират близо до тях.

Всички събития в групата са криптографски проверими от всеки Трезор, който се присъедини към групата. Тези събития също така се съхраняват от други близки групи (като се измерват в XOR разстояние) в мрежата. Така че групата от възли, управляваща Секция S (0000110) знае и всички възли в групата управляваща също и SS (0000111). Тя също има достъп до част от Датачейна (веригата от данни), съдържаща цялата информация за тази група. И тъй като те държат записите на състоянието на Секциите, Датачейна позволява на мрежата сама да се възстанови в случай на сериозен срив.

Колкото по-близо е Трезора до определено адресно пространство на SAFE мрежата, толкова повече информация има то за данните съхранени на този адрес. И логично, колкото по-отдалечен е един Трезор, толкова по-малко информация има той. Освен когато мрежата е много малка (по-малка от 22 Трезора), няма Трезор в SAFE мрежата с пълен преглед върху мрежата. Колкото по-голяма става мрежата, толкова по-защитена става тя, защото всеки отделен Трезор ще оказва влияние върху все по намаляващ диапазон от адреси.

Действие или събитие, което се случва в Секция, е валидно само ако кворума на групата го е одобрил. Промяна на състояние трябва да бъде подписано от определена част от тази група, известна като размер на кворума. Трезорите следват определени правила, които са определени от размера на кворума. В група от осем Трезора, са нужни пет, за да се одобри едно действие (като например искане от страна на Клиента да съхрани къс данни); в този случай, размерът на кворума е 62.5 процента.

Забележете, че няма външни проследяващи или мениджъри, включени в което и да е от решенията на тези групи. Група от Трезори (без значение колко малка или голяма е) оперира по един напълно автономен начин в рамките на мрежата.

Следва Възраст на възлите и Доказателство за ресурс – Въведение


Tell me more (линкове за кликване)
Преглед на техниките за сигурност на DHT (Globule)
Kademlia: Peer-to-peer информационна система, базирана на XOR метрика (Whitepaper)
Разпределителни хеш таблици (MaidSafe Whitepaper)
DHT-базирана NAT Traversal (MaidSafe Whitepaper)
Структура на данни, разделени на групи (Wikipedia)
Разпределяне на секциите (MaidSafe RFC)
Маршрутизиране – специализирано съхраняване на DHT (MaidSafe repository)
Архитектура на SAFE мрежата (Ian Coleman)
Верига от данни: Какво? Защо? Как? (David Irvine, Metaquestions блог)